FAFs Venner

Vedtgter for FAFs Venner

Vedtgter:

1

Foreningens navn er FAFs venner. FAFs venner er stiftet 7. februar 2005. FAFs venner er en selvstndig forening, der ikke er tilknyttet andre organisationer og unioner.

2

FAFs venner har hjemsted i Nordsjlland.

3

Stk. 1

FAFs venners forml er at afholde eller yde sttte til arrangementer til gavn for medlemmerne, herunder at fastholde det sociale aspekt for medlemmer i fodbolddommerklubber.

Stk. 2

Bestyrelsen skal aktivt arbejde for en fortsat udvikling af fodbolddommere i tt samarbejde med FAFs bestyrelse.

Stk. 3

FAFs venner kan desuden pstte dommere til trningskampe, stvner, DGI-kampe, indefodbold, firmasportsturneringer m.v. samt andre kampe, hvor der er nske om dommere.

4

Stk. 1

Som medlem kan optages alle, der har bestet fodbolddommereksamen og er medlem af en fodbolddommerklub. I ekstraordinre tilflde kan en enig bestyrelse optage personer som medlem, der arbejder for foreningens forml selv om disse ikke er medlem af en fodbolddommerklub.

Stk. 2

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren og er gldende fra modtagelsestidspunktet.

Stk. 3

Bestyrelsen kan - nr mindst 3/4 af den samlede bestyrelse stemmer herfor - udelukke et medlem, hvis medlemmet modarbejder FAFs venners interesser eller ikke retter sig efter gldende regler og retningslinier.

Stk. 4

Et medlem der udelukkes eller ekskluderes i en fodbolddommerklub, kan ikke forblive som medlem af FAFs venner.

Stk. 5

DFUs honoraraftaler med diverse unioner og organisationer respekteres. Krselsgodtgrelse flger statens regler. Kampafgift og administrationsgodtgrelse faststtes af bestyrelsen, der anstter en dommerpstter.

5

Kontingentet faststtes af generalforsamlingen.

6

Stk. 1

Generalforsamlingen er FAFs venners hjeste myndighed, og kun den kan give eller forandre vedtgterne.

Stk. 2

Ordinr generalforsamling afholdes hvert r inden 15. februar. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel p FAFs venners hjemmeside: www.faf-venner.dk.

Stk. 3

Forslag, der nskes behandlet, skal vre formanden i hnde senest 5 dage fr generalforsamlingen.

Stk. 4

Alle medlemmer har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmdte.

Stk. 6

Generalforsamlingens dirigent leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmderne, medmindre det strider mod disse love.

7

Stk. 1

Flgende dagsorden skal benyttes ved ordinre generalforsamlinger (Dagsordenen kan eventuelt udvides):
  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlggelse og godkendelse af det reviderede rsregnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Faststtelse af kontingent og budget for indevrende r.
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 r.
  7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 r.
  8. Valg af 2 revisorer for 1 r.
  9. Valg af revisorsuppleant for 1 r.
  10. Eventuelt

Stk. 2

Ekstraordinr generalforsamling kan indkaldes af formanden, og skal indkaldes nr mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller 25 medlemmer skriftligt forlanger det, vedlagt de nskede punkter til behandling. Generalforsamlingen afholdes senest 1 mned efter, at opfordringen hertil er modtaget i bestyrelsen.

Stk. 3

Indkaldelse til ekstraordinr generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel p FAFs Venners hjemmeside og ved mail direkte til medlemmerne, hvis medlemmet har givet bestyrelsen oplysning om aktuel mailadresse.

8

Forandringer af disse vedtgter skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer (blanke stemmer betragtes som gyldige stemmer). Ved personvalg glder reglerne om simpelt flertal.

9

Stk. 1

FAFs venner ledes af en bestyrelse p 4 medlemmer, der normalt vlges for hver en 2-rig periode, men afgr skiftevis. Ingen under 18 r kan vlges til bestyrelsen.

Stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 3

Udtrder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtrder bestyrelsessuppleanten i bestyrelsen indtil frstkommende ordinre generalforsamling. P frstkommende ordinre generalforsamling vlges et bestyrelsesmedlem for en periode, der er lig med det udtrdte medlems resterende valgperiode. Det vil sige, at valget maksimalt kan ske for 1 r. Hvis det udtrdte bestyrelsesmedlems valgperiode udlber p frstkommende ordinre generalforsamling, s sker valget af bestyrelsesmedlem efter de sdvanlige regler, jf. stk. 1.

Stk. 4

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtgterne og generalforsamlingens beslutninger.

10

Stk. 1

Regnskabsret er kalenderret.

Stk. 2

Foreningens regnskab fres af kassereren, der er pligtig til at opbevare foreningens midler p betryggende mde.

Stk. 3

Kassereren str for opkrvning af kontingent mv. samt betaling af regninger.

Stk. 4

Foreningen tegnes af formanden og t bestyrelsesmedlem.

Stk. 5

Foreningens midler kan investeres i vrdipapirer med henblik p at opn en hjere forrentning. Der m kun investeres i obligationer, aktier og investeringsbeviser. Foreningens bestyrelse giver fuldmagt til at formand eller kasserer kan foretage investeringer, og rde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank.

Stk. 6

Foreningen hfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhrende formue. Der phviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hftelse.

11

Revisionen bestr af 2 p den ordinre generalforsamling valgte medlemmer, der vlges for 1 r. Sfremt en revisor fr forfald, indtrder revisorsuppleanten.

12

Stk. 1

Bestemmelse om FAFs venners oplsning kan kun tages p en ekstraordinr indkaldt generalforsamling. Til denne beslutning krves, at over 50 pct. af medlemmerne er til stede, og til forslagets vedtagelse krves, at mindst af de fremmdte stemmer herfor.

Stk. 2

Opns et sdant flertal p en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny ekstraordinr generalforsamling, hvor beslutning kan trffes med ovennvnte stemmeflertal uden hensyn til antal fremmdte.

Stk. 3

P den ophrende generalforsamling i FAFs venner trffes der med simpelt flertal beslutning om, hvordan en eventuel formue skal fordeles, der enten skal tilfalde FAF eller en anden dommerfaglig organisation.

Disse vedtgter er vedtaget i forbindelse med den stiftende generalforsamling, som blev afholdt 7. februar 2005.

Vedtgtsndringer vedtaget p generalforsamlingen 1. februar 2010.

Vedtgtsndringer vedtaget p generalforsamlingen 7. februar 2011.

Vedtgtsndringer vedtaget p generalforsamlingen 6. februar 2012.

Vedtgtsndringer vedtaget p generalforsamlingen 7. februar 2015.

Vedtgtsndringer vedtaget p generalforsamlingen 19. september 2017.

Vedtgtsndringer vedtaget p generalforsamlingen 6. februar 2018.

Dirigent
Ulrik Wanscher

 

Opdateret 14-05-2018
Copyright 2012 - 2022. All Rights Reserved FAFs Venner